INFORMASJON

Viktig informasjon til våre kunder:


Informasjon om sykdommer, gode råd, tips og kampanjer finner du på vår Facebookside.Personvernerklæring for Enebakk Dyreklinikk AS


Denne erklæringen viser hvordan Enebakk Dyreklinikk samler inn og behandler personopplysninger.

Enebakk Dyreklinikk AS ved daeglig leder Tone Varegg, er behandlingsansvarlig for virksomhetens personopplysninger. Det skal også nevnes at innleide veterinærer (selvstendig næringsdrivende) også innehar faglig og juridisk ansvar ved behandling av dyrene, og dyreeieres personopplysninger.


Hjemmeside/Facebookside:

Vi innehar ingen personopplysninger hverken på vår hjemmeside eller facebookside. Hvis vi har bilder av pasienter, er dette kun etter avtale med eiere. Bildene kan når som helst fjernes etter ønske fra eier.

Vi bruker ikke analysedatasamlinger eller informasjonskapsler (Cookies)

Vi driver ikke med reklame eller markedsføring direkte ut til dyreeiere eller 3.parter.


Journalsystem og tilknyttede programmer:

Enebakk Dyreklinikk bruker journal-og fakturaprogrammet Sanimalis. Her er du som kunde/dyreeier registrert med dine personopplysninger på ditt eget kundekort. Her lagres også all informasjon om dine dyr. Personopplysningene fra kundekortet brukes for å registrere timer, journaler og regninger. I henhold til kravene i personopplysningsloven skal du selv kunne ajourføre og kontrollere dine personopplysninger. Ta kontakt  med oss pr telefon eller epost: gdpr@enebakkdyreklinikk.no, hvis det er noe du ønsker å sjekke opp. Vi kan sende dine personopplysninger til din postadresse, evt kan du hente ut info ved personlig oppmøte.


E-post-program: 

Vi bruker sanimalis’ epostprogram til å sende sykehistorier, fakturaer og kvitteringer til eiere.


SMS-tjeneste:

Vi bruker Sanimalis’ innkallingsprogram til påminnelser av vaksinering.


Regnskapssystem og regnskapsfører: 

I tillegg til faktureringsprogrammet til Sanimalis, bruker vi regnskapsfirmaet Leira Regnskap SA. Og vi bruker inkassobyrå: Galant Inkasso AS


Personopplysninger:

Med personopplysninger menes først og fremst ikke-sensitive data om deg som kunde, det vil si: navn, adresse, telefonnr og epostadresse. I tillegg chipnr på dine dyr. I noen tilfeller kan det være aktuelt å lagre sensitive data i journalen (se mer under journaler), hvis det er mistanke om dyrevern-eller politisaker (dette er hjemlet i journalforskriften)


Hvorfor lagrer vi personopplysninger? Hva er formålet?

Enebakk Dyreklinikk AS registrerer og behandler personopplysninger til følgende formål:

 • kravene i journalforskriften for veterinærer(som inkluderer all behandling og oppfølging av dyret med resepter, laboratorieanalyser, rapportering og mulig henvisning til annen veterinær/klinikk) krever at pasient og dyreeier skal identifiseres og kunne kontaktes.
 • kravene i bokføringsloven for regninger og fakturaer forlanger det samme
 • vi ønsker å kunne gi deg en time med timebekreftelse og eventuell påminnelse til behandling
 • vi ønsker å sende deg innkalling/påminnelse om oppfølgende behandlinger/vaksiner av dine dyr


Hvilket rettslig grunnlag har vi for å lagre personopplysninger?

Lov om veterinærer med tilhørende journalforskrift gir veterinæren/klinikken en rett til å lagre personopplysninger for å kunne identifisere pasienten.

Regnskapsloven gir samme rett med tanke på kvittering/faktura for å kunne følge opp betalingskrav overfor kunden

Personopplysningsloven tillater lagring av personopplysninger for å oppfylle en kontrakt, som for eksempel i forbindelse med en timeavtale du har bedt om eller som vi setter opp etter avtale med deg.

Personopplysningsloven tillater også lagring av personopplysninger til bruk for direkte markedsføring, men da skal samtykke fra deg være innhentet på forhånd. Pr i dag bruker ikke Enebakk Dyreklinikk personopplysninger i direkte markedsføring.


Hvilke personopplysninger behandles?

Kunder/dyreeiere blir alltid registrert med navn, adresse, postnummer og poststed på kundekortet. I tillegg registrerer vi telefonnummer og epostadresse for å kunne sende deg informasjon/påminnelser/innkallinger som gjelder direkte oppfølging av ditt dyr, basert på informasjon fra journalen.

Hvis dyret ditt blir mikrochipmerket hos oss, eller er tidligere merket og registrert hos DyreID, blir dette nr lagret på dyrekortet. Dette gjøres for å gi sikker identifikasjon av dyret og er spesielt aktuelt i forbindelse med forsikringsoppgjør.

Hvis du er husdyrprodusent og har produksjonsdyr, vil vi lagre ditt produsentnummer for å kunne hente inn besetningsliste og for å kunne rapportere medisindata til Dyrehelseportalen.

Hvis du ønsker, eller dyret ditt har behov for A- eller B-preparater (medisiner), så trenger vi også din fødselsdato.


Hvor henter vi opplysningene fra?

I Sanimalis kan vi hente informasjon om kunde-/dyreeier via et internettsøk via ENIRO (samme som Gule sider bruker), ved at ditt telefonnummer oppgis og dermed blir navn, adresse, postnummer og poststed lastet ned og lagret på ditt kundekort.

Det er også vanlig at opplysningene blir lagt inn og lagret etter muntlig overlevert informasjon fra deg som dyreeier.


Er det frivillig å gi fra seg opplysningene? 

Nei. For å kunne opprette journal og regning på deg, trenger vi dine personopplysninger. Så lenge loven krever at journal og regning skal oppbevares er det ikke frivillig. Når den fristen går ut, er det frivillig om du fortsatt ønsker å være registrert hos oss. Vi vil innhente ditt samtykke om dette.


Utleveres opplysninger til tredjeparter?

Ja. Dine personopplysninger vil kunne utleveres til andre som ledd i behandling og oppfølging av ditt dyr. Dette gjelder chipmerking av kjæledyr, laboratorieprøver, radiologiske bilder, helseattester ved salg av dyr, resepter, medisinrapportering, semindata, henvisning til annen veterinær/klinikk, forsikringsselskapet ditt, regnskapsføreren vår, fakturaoppfølging.

Utover dette vil ikke noen personopplysninger leveres ut til andre fra vår klinikk.


Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Ettersom personopplysningene lagres i regning og journaler, er det første kriteriet for sletting knyttet til lovens krav om hvor lenge regnskapsinformasjon og journaler skal lagres. Her gjelder følgende regler i Norge:

 • Regnskapsdata skal oppbevares i 5 år
 • Journaldata skal oppbevares i 10 år og etter dette så lenge pasienten må antas å være i live. (I praksis vil dette si at hvis det har gått 10 år og dyret er dødt, så kan journalen slettes. Men ofte vet vi ikke om dyret er dødt og derfor bør vi regne 15 år for kjæledyr som hund og katt, 25 år for hest)

Når denne perioden er utløpt, og du som kunde/dyreeier ikke lenger har noe økonomisk utestående hos oss, kan dine personopplysninger slettes. Dette gjøres i sanimalis gjennom en arkiveringsrutine som anonymiserer personopplysningene.  Du kan velge at dine personopplysninger skal beholdes ved å gi ditt samtykke til dette.


Hvilke rettigheter har den registrerte(kunden/dyreeieren)og hvilket lands lovverk gjelder?

Vi følger norsk lov og ifølge den nye personopplysningsloven har du som kunde/dyreeier 8 grunnleggende rettigheter. Vi beskriver her hva du kan gjøre:

 1. Rett til å bli informert. Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg. Du kan få se dem i kundekortet i Sanimalis på dataskjermen i resepsjonen og/eller du kan få en utskrift eller en epost over hva som er registrert. Hvis du ber om en journalutskrift vil du i headingen på denne se hvilket navn og adresse vi har registrert, samt din kontaktinformasjon
 2. Det må gis samtykke.  Du kan ikke nekte å bli registrert i systemet på grunn av lovkravene til veterinærer (omtalt ovenfor). Det skal derimot hentes inn samtykke fra deg dersom personopplysninger skal kunne oppbevares lenger enn det som er påkrevd i henhold til lovverket. Du må også ha gitt ditt samtykke for å motta markedsføring fra oss (Enebakk Dyreklinikk har ingen direkte markedsføring pr idag). På ditt kundekort vil dine samtykker være registrert. Du kan be om å få se dette eller be om utskrift/epost (samme som for personopplysningene).
 3. Rett til tilgang.  Du har rett til å se dine egne personopplysninger. Samme løsning som under pkt A.
 4. Rett til å korrigere informasjon.  Du har rett til å få endret feilaktig informasjon, enten manuelt eller elektronisk. Du tar kontakt med oss enten via telefon, oppmøte eller epost, endringen fanges opp som for pkt A.
 5. Rett til begrenset behandling.  Du har rett til å begrense veterinærens/klinikkens behandling av visse personopplysninger i helt spesielle situasjoner. Ta kontakt hvis du mener dette gjelder for deg.
 6. Rett til å nekte behandling.  Du har rett til å nekte markedsføring i sin helhet. (Enebakk Dyreklinikk AS bruker pr i dag ingen personopplysninger i direkte markedsføring) Vi regner ikke time-/vaksine-påminnelser/innkallinger av dine dyr som direkte markedsføring. Vi regner dette som oppfølgende behandling. Du kan likevel nekte å motta dette også.
 7. Rett til å bli glemt.  Du har rett til at dine personopplysninger skal slettes, hvis du ikke lenger har dyr med journaler (Journalforskriften 10 år), og hvis du ikke har noe utestående med oss: regninger/fakturaer(regnskapsloven 5 år). Du ringer eller sender oss en epost om at du vil slettes og vi foretar en anonymisering av dine personopplysninger. Når dette er gjort, kan vi ikke lenger finne igjen dine tidligere journaler eller regninger. Hvis du på et senere tidspunkt ønsker å bli kunde hos oss, må vi registrere deg og dine dyr på nytt.
 8. Rett til å overføre data.  Du har rett til å bli overført til en annen veterinær/klinikk. Dette kan bare gjøres elektronisk. Ta kontakt med vår resepsjon via telefon eller send en epost om dette. Du vil etterpå motta en epost med dine personopplysninger på et lesbart elektronisk format.


Hvordan sikres opplysningene?

På vår klinikk er all pålogging på PC’ene sikret gjennom personlig pålogging. Våre servere driftes av databedriften Eng IT. For å komme inn i Sanimalisprogrammet må alle våre ansatte logge seg inn for hver gang med personlige brukernavn og passord. Alle endringer på et kundekort blir fanget opp av endringsloggen i Sanimalis. Bare autoriserte brukere har tilgang til å endre data. Se Sanimalis’ egen personvernerklæring.

Andre programmer vi bruker: EXAMION til direkte digitalrøntgen: Her er også PC’en sikret med passord. Tannrøntgen er også digital og programmet Vet-Exam er sikret med passord.

Kommunikasjon med dyreeiere på epost: Vi har også passordbeskyttelse på mailsystemet vårt slik at ikke utenforstående skal kunne lese disse. Det er kun administrasjonen som går inn på mailsystemet hos oss med eget passord. Personopplysninger er ikke tilgjengelige for andre.

Facebooksiden og hjemmesiden styres kun av noen få administratorer. De dyreeierne som sender meldinger her (svært få) vil være trygge i forhold til at administratorene har egne passord til Facebook, og at Facebook har sin egen personvernerklæring. Vi ønsker og anbefaler i utgangspunktet ikke kommunikasjon med klinikken via Facebook.

       

Kontaktinformasjon Enebakk Dyreklinikk AS:

Ta kontakt med klinikken pr telefon: 64927911.

Alternativt: send epost til post@enebakkdyreklinikk.no. Hvis det gjelder personopplysning har vi en egen epostadresse: gdpr@enebakkdyreklinikk.no. Her er det kun daglig leder/ansvarlig behandler som kan logge seg inn.

Vår postadresse: Enebakk Dyreklinikk AS, Prestegårdsveien 11, 1912 Enebakk


Tilleggsopplysning: 

Personvernerklæringen til Enebakk Dyreklinikk AS vil være under konstant revidering ettersom vi følger og tolker norsk regelverk/norske lover via Den Norske Veterinærforening og Sanimalis AS.


Du finner oss på Facebook! Der kan du finne viktige nyheter og oppdateringer.

FACEBOOK

KONTAKT OSS


Prestegårdsveien 11,

1912 Enebakk

post@enebakkdyreklinikk.no

(+47) 64927911

ÅPNINGSTIDERMandag og Torsdag: 09:00 - 19:00

Tirsdag og Onsdag: 09:00 - 18:00

Fredag: 09:00 - 16:00


Åpningstider kan avvike i ferier og

høytider.


© Copyright. All Rights Reserved.